Navazující magisterský studijní obor „Informační technologie“


Studijní program:

N2646 - Informační technologie

Studijní obor:

1802T007 - Informační technologie

Forma:

prezenční

Standardní doba studia:

2 roky


Další informace o oboru a předmětech

Charakteristika studia

Studium obsahuje teoretický základ z aplikované matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky a numerických metod optimalizace, dále odborný základ zejména z oblastí softwarového inženýrství, architektur databázových systémů, datových struktur a algoritmů, operačních systémů a webových technologií.

V průběhu studia se mohou studenti profilovat výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů hlavně z oblastí umělé inteligence, simulace, počítačové grafiky, pokročilých statistických metod zpracování dat a počítačových sítí. Vedle toho mohou získat základní znalosti z oblasti podnikové informatiky a marketingu.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia v oboru Informační technologie získá široký přehled a hluboké znalosti hlavně v oblastech softwarového inženýrství, architektur databázových systémů, statistického zpracování dat, datových struktur a algoritmů, operačních systémů a pokročilých programovacích technik. Své znalosti může využít zejména na poli vývoje, správy a provozování softwaru, databází, počítačových sítí a informačních systémů.

Získaný přehled a znalost základních principů i schopnost dobré orientace v moderních informačních technologiích a jejich aplikacích mu za předpokladu samostatného sledování odborné literatury umožní zvládat rychlý pokrok těchto technologií i v budoucnosti.

Absolventi se typicky uplatňují ve vývojových a řídicích funkcích, výzkumu, projekci, v odborném a vysokém školství apod.

Získané znalosti a dovednosti

Výstupní znalosti absolventa jsou představovány vědomostmi zejména z oblastí softwarového inženýrství, architektur databázových systémů, statistického zpracování dat, datových struktur a algoritmů, operačních systémů a pokročilých programovacích technik. Tyto získané znalosti absolventům umožňují:

  • provádět kvalitní analýzu, návrh a vývoj složitých softwarových aplikací s využitím moderních technologií,

  • spravovat komplexní databáze, informační systémy a počítačové sítě,

  • školit méně kvalifikované pracovníky ve vybraných oblastech informačních technologií,

  • aktivně si rozšiřovat znalosti o nové poznatky vědy a techniky studiem domácí i zahraniční literatury,

  • po doplnění kvalifikace v oblasti pedagogiky vyučovat příslušné odborné předměty na středních, resp. vysokých školách,

  • pokračovat ve studiu v odpovídajícím doktorském studijním programu.

Absolventi tohoto studijního oboru disponují dovednostmi spojenými se samostatným řešením praktických problémů vývoje, správy, provozování a údržby softwaru, databází, počítačových sítí a informačních systémů.