Katedra softwarových technologií

Sídlo katedry:

náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra softwarových technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic

Telefon:

466 036 763

email

tereza.bosakova@upce.cz

Vzdělávací činnost:

V rámci bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na Fakultě elektrotechniky a informatiky katedra zabezpečuje výuku předmětů zaměřených zejména na programovací techniky, datové struktury a algoritmy, modelování a simulaci, počítačové sítě, informační systémy a projektování softwarových systémů.

Výzkumná činnost:

Vědeckovýzkumné aktivity jsou zaměřeny zejména na agentově orientované architektury simulačních modelů, metodiky rychlého prototypování a verifikace simulačních modelů s využitím barvených Petriho sítí a na podporu rozhodování v rámci různých typů provozních systémů s uplatňováním metod umělé inteligence a multikriteriálního hodnocení variant.