Publikace

Výsledkem vědeckovýzkumných aktivit fakulty je rozsáhlá publikační činnost.

Akademičtí pracovníci fakulty publikují pravidelně v odborných časopisech i prezentují výsledky své práce na prestižních mezinárodních konferencích.

Publikace jednotlivých zaměstnanců lze dohledat zde