Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice v rámci volebního celku FEI

21. 11. 2022

Výzva k Akademické obci FEI UPce

Vyhlášení voleb do Akademického senátu
Univerzity Pardubice v rámci volebního celku FEI

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (dále jen AS FEI) vyhlašuje v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Pardubice ze dne 8. 9. 2021 (dále jen VŘ AS UPce) termín a způsob voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen AS UPce) v rámci volebního celku na FEI.

Volby do AS UPce ve volebním celku FEI proběhnou v termínu:

5. 12. 2022 až 8. 12. 2022

Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím aplikace VOLBY na https://evolby.upce.cz/

 

Kandidovat i volit mohou pouze členové akademické obce fakulty. Do AS UPce se v rámci volebního celku FEI volí zvlášť 4 senátoři z řad akademických pracovníků a 2 senátoři z řad studentů. Akademičtí pracovníci volí zástupce z řad akademických pracovníků; studenti volí zástupce z řad studentů (čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 5 VŘ AS UPce).

Průběh voleb řídí dílčí volební komise jmenovaná předsednictvem AS FEI ve složení:

  • Ing. Libor Kupka, Ph.D. – předseda
  • Ing. Tomáš Krejčí
  • Ing. Martin Pozdílek, Ph.D.
  • Ing. Pavel Rozsíval
  • Ing. Karel Šimerda
  • RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Vyzýváme všechny členy akademické obce fakulty, aby podávali návrhy kandidátů do AS UPce. Návrhy na kandidáty může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty. Návrhy se podávají písemně členům dílčí volební komise nejpozději 10 dní před prvním dnem konání voleb (tj. do 25. 11. 2022).

Návrh kandidáta musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení kandidáta, jméno a příjmení navrhovatele a podpis navrhovatele, souhlas kandidáta s kandidaturou a jeho podpis (k dispozici je k tomu určený formulář, který je přílohou tohoto dokumentu).

Každý člen akademické obce má právo kandidovat a volit pouze v jednom volebním celku. Akademický pracovník může kandidovat nebo volit pouze ve volebním celku dle místa výkonu práce uvedeného v pracovní smlouvě. Student, který je zapsán do studia na více součástech univerzity, může kandidovat nebo volit v tom volebním celku, který si zvolí. Akademický pracovník, který je současně studentem, může kandidovat nebo volit za studenty nebo za akademické pracovníky v příslušném volebním celku. Člen akademické obce je v takovém případě povinen sdělit své rozhodnutí hlavní volební komisi nejpozději 15 dnů před prvním dnem voleb, tj. do 20. 11. 2022 (čl. 3 odst. 6 VŘ AS UPce).

Dílčí volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listinu nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb, tj. 28. 11. 2022 (čl. 3 odst. 9 VŘ AS UPce). Současně zveřejní specifikaci volebního systému, návod k jeho použití a způsob autentizace voličů (čl. 5 odst. 1 VŘ AS UPce).

Vzhledem k tomu, že hlasování při volbě proběhne elektronickým způsobem, je podmínkou pro hlasování předchozí autentizace voliče prostřednictvím jeho univerzitních přístupových údajů (čl. 5 odst. 2 VŘ AS UPce). Volič provádí volbu přímo ve volebním systému, přičemž volební systém ho upozorní na následky této volby před odesláním hlasovacího lístku. Volební systém znemožňuje opakovanou volbu (čl. 5 odst. 4 VŘ AS UPce).

Vyhodnocení výsledků voleb a jejich zveřejnění provede hlavní volební komise nejpozději do 5 pracovních dnů po posledním dni voleb v rámci celé univerzity, tj. do 16. 12. 2022 (čl. 6 odst. 2 VŘ AS UPce).

Harmonogram voleb

 

Činnost

Termín

1.

Přijímání návrhů kandidátů do AS UPce za volební celek FEI (návrhy budou přijímány členy dílčí volební komise v písemné podobě, nejpozději 10 dní před prvním dnem voleb)

2. 11. 2022 – 25. 11. 2022

2.

Doručení rozhodnutí o volbě kandidatury za studenty nebo za akademické pracovníky v případě duplicity (nejpozději 15 dní před prvním dnem voleb)

do 20. 11. 2022

3.

Zveřejnění seznamu kandidátů (nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb)

do 28. 11. 2022

4.

Volby do AS UPCE za volební celek FEI

5. 12. 2022 – 8. 12. 2022

5.

Zveřejnění výsledků voleb

do 16. 12. 2022

 

Ing. Libor Kupka, Ph.D.
předseda dílčí volební komise FEI