Software - 111678

Software TGraph

Autor / Author: Jan Cvejn

Abstrakt:
Software pro grafické zobrazení, popř. tisk časových průběhů zadaných ve vstupním textovém souboru ve formátu CSV. Jednotlivé průběhy jsou organizovány do skupin, které jsou zobrazeny v jednom grafu, na základě hlavičky zahrnuté do vstupního souboru. Je možné upravit parametry zobrazení jednotlivých křivek (barva, tloušťka čáry, název). Program je využíván pro zobrazení průběhů kinematických veličin manipulačních robotů při návrhu trajektorie. Produkt vznikl v rámci výzkumu prováděného na pracovišti - realizace řídicího systému malého manipulačního robota (v rámci dílčího úkolu "Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů" výzkumného projektu MŠM 0021627505), oblast jeho využití je však širší.

Abstract:
A software for graphical displaying or printing time histories given in a input text file in format CSV. Particular histories are organized into groups, which are diplayed within a single graph, based on the header included into the input file. It is possible to modify parameters of diplaying particular curves (color, line width, name). The program is utilized for viewing histories of kinematic quantities of robot manipulators at the trajectory design. The product was created in the framework of the research performed at the workplace - development of the control system of a small robot manipulator (in part "Řízení, optimalizace a diagnostika složitých dynamických systémů" of the research project MŠM 0021627505), but the area of its use is larger.

Klíčová slova:
Robotika; manipulační roboty; návrh trajektorie

Keywords:
Robotics; robot manipulators; trajectory design

Stažení / Download