• do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni na základě pořadí, které je stanoveno bodovým ziskem. Přijímací zkouška se nekoná.
  • přijímací zkoušky pro navazující magisterské programy proběhnou formou ústního pohovoru a předměty ústní zkoušky jsou elektrotechnika a informační technologie v rozsahu bakalářského studia. Během ústního pohovoru se hodnotí celkový rozhled uchazeče a samostatný přístup k řešení zadaných úkolů. 

Vyrozumění o přijetí:

  • písemné rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky o výsledcích přijímacího řízení uchazeči obdrží doporučenou poštou. Je-li rozhodnutím vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity v případě, že uchazeč s tímto způsobem doručení předem v přihlášce souhlasil.
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod univerzitním číslem uchazeče na internetových stránkách Univerzity Pardubice.
  • dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na studijním oddělení FEI a každému účastníku přijímacího řízení bude na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky.

Přezkumné řízení:

  • podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.

Rozšířit fotografii: 
false