Kritéria a podmínky přijetí

Bakalářské studijní programy

  • ke studiu bakalářských studijních programů může být přijat uchazeč, který úspěšně složenou maturitní zkouškou ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání a do termínu přijímacího řízení předloží fakultě ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • bude-li celkový počet uchazečů větší, než je maximální počet přijímaných uchazečů do daného oboru, bude o přijetí rozhodnuto na základě pořadí stanoveného dle bodového zisku

Navazující magisterské studijní programy

  • ke studiu navazujících magisterských programů může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium zaměřené na elektrotechniku a informatiku.
  • Přijímací zkouška probíhá ústní formou a hodnotí celkový rozhled uchazeče a samostatný přístup k řešení zadaných úkolů. Předměty zkoušky jsou elektrotechnika a informační technologie v rozsahu bakalářského studijního programu. 
  • Přijímací zkoušku může zkušební komise prominut na základě posouzení výsledků uchazeče v průběhu bakalářského studia. 

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Studijní oddělení.