Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských programů a první kolo do programu Aplikovaná elektrotechnika.

30. 5. 2019

Vážení zájemci o studium,

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prodlužuje termín pro podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do bakalářských oborů:

Informační technologie

Řízení procesů

a zároveň do 1. kola přijímacího řízení do nového studijního programu:

Aplikovaná elektrotechnika

Přihlášky můžete podávat do 29. 8. 2019.

Přihlášky ke studiu lze podávat osobně na studijním oddělení fakulty nebo na standardním formuláři (tiskopis SEVT) na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studentská 95, 532 10 Pardubice. K přihlášce je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč.

Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice:
název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Pardubice
číslo účtu: 37030561/0100
variabilní symbol: 6920
specifický symbol: rodné číslo uchazeče (u papírové přihlášky)
spojová pošta: Pardubice 530 02

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Pro přijímací řízení zůstávají v platnosti směrnice FEI  Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 2019/2020.

(https://fei.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html)