Software - 799475

Lukáš Čegan

EPC2BPEL

Abstrakt
The EPC2BPEL je knihovna funkcí sloužící k překladu grafově orientovaných EPC procesů na blokově orientované WS-BPEL procesy. knihovna umožňuje plnou kontrolu transformačního postupu prostřednictvím sady předdefinovaných šablon. Transformační knihovna je napsána v jazyce XSLT. Knihovna funkcí je uvelněna pod licencí GNU GPL.

Klíčová slova
EPC,WS-BPEL,XSLT,transformace procesů

Abstract
The EPC2BPEL is a function library for translating graphic oriented EPC processes to block oriented WS-BPEL processes. The library makes possible full control of the translating process through a set of predefined templates. This translating library is written in pure XSTL. It is distributed under the GNU GPL license.

Keywords
EPC,WS-BPEL,XSLT,process transformation 

download: 11_EPC2BPEL.ZIP