RLTV channel model in mobile communication on railways / Model kanálu RLTV v mobilní komunikaci na železnici

Authors / Autoři: Pavel Bezoušek, Zdeněk Němec

Description:

The program kanal.m simulates mobile communication signal distorsion due to its propagation on railways. The communication transmitter is stationary and the receiver is situated on a passing by train. Another train is going along on a parallel track at the same time. Parallely to the tracs a barrier is mounted and several other point scatering objects are located in the vicinity of the transmitter. The communication signal is scattered by the vagoons of the parallely going train, by the barrier and by the neighbouring objects as well. The complex envelope of the transmitted signal samples are loaded from the signal1.mat file, the received signal complex envelope samples as the program output are saved in the data file signal2.mat.

Popis:

Program kanal.m simuluje zkreslení signálu mobilních komunikací pri šírení v prostředí železnice. Vysílač spoje je nepohyblivý a prijímač je umístěn na projíždejícím vlaku. Po soubežné koleji projíždí jiný vlak, od jehož vozu se signál spoje odráží. Rovnobežně s kolejemi je umístena odrážející bariéra a v okolí vysílače je nekolik dalších odrážejících prekážek. Vzorky komplexní obálky vysílaného signálu jsou načteny ze souboru signal1.mat, výstupem programu je komplexní obálka prijímaného signálu, která je uložena v souboru signal2.mat

Keywords:

access rights, web application, multi-tier application, hierarchical rights, Oracle, database

Klíčová slova:

náhodný časove proměnný; komunikační kanál; zkreslení; šírení; mobilní komunikace

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39869227