Navazující magisterský obor „Řízení procesů“


Studijní program:

N2612 – Elektrotechnika a informatika

Forma:

prezenční

Standardní doba studia:

2 roky

Studijní obor:

3902T046 – Řízení procesů

Garant oboru:

doc. Ing. František Dušek, CSc.


 

Charakteristika studia

Studium obsahuje teoretický základ z matematiky pro řízení procesů, statistiky, odborný základ z identifikace a modelování dynamických systémů, teorie automatického řízení, mechatroniky i specializované předměty, jako jsou průmyslové roboty, průmyslové řídicí systémy, projektování řídicích systémů a další. V průběhu studia se mohou studenti profilovat výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů v oblastech umělé inteligence, zpracování signálů, spolehlivosti a bezpečnosti, optimalizace a optimálního řízení apod. Vedle toho mohou získat základní znalosti z oblasti ekonomiky, marketingu a práva. Absolvování volitelné průpravy z anglického jazyka usnadní studentům získávat odborné informace přímo ze zahraničních zdrojů a rychle se tak orientovat v nových technologiích. V budoucnu jim umožní i nezprostředkovaný styk se zahraničními odborníky, zákazníky či partnery.

 

Profil absolventa

Absolvent získá široký přehled a hluboké znalosti v oblasti teorie automatického řízení, mechatroniky, identifikace a modelování dynamických systémů, statistického zpracování dat a projektování řídicích systémů za pomoci nejmodernějších prostředků výpočetní techniky. Své znalosti může využít zejména v oblasti návrhu, výroby, nastavení a obsluhy měřicích, informačních a automatizovaných systémů. Získaný přehled a znalost základních principů i schopnost dobré orientace v moderních informačních a automatizačních systémech a jejich využití mu za předpokladu samostatného sledování odborné literatury umožní zvládat rychlý pokrok této techniky i v budoucnosti.  Absolvent se uplatní v technických a řídicích funkcích ve výrobě, výzkumu, vývoji, projekci, v odborném a vysokém školství apod.

 

Získané znalosti a dovednosti

Absolvent tohoto studijního oboru je schopen samostatně řešit praktické problémy analýzy, navrhování, projekce, výroby, nastavování, provozu, správy, diagnostiky a údržby měřicích, automatizačních, zabezpečovacích a obdobných zařízení ve všech průmyslových odvětvích.

Znalosti absolventa magisterského studijního oboru Řízení procesů umožňují:

  • analyzovat, navrhovat a provozovat složité měřicí, informační a řídicí systémy v různých odvětvích průmyslu (elektrotechnických, chemických, strojírenských, potravinářských, dopravních i dalších, kde se automatizace využívá), zpracovávat jejich dokumentaci, školit méně kvalifikované pracovníky;
  • aktivně si rozšiřovat znalosti o nové poznatky vědy a techniky studiem domácí i zahraniční literatury, včetně využívání moderních informačních technologií;
  • po doplnění kvalifikace v oblasti pedagogiky vyučovat příslušné odborné předměty na středních, resp. vysokých školách;
  • pokračovat ve studiu v odpovídajícím doktorském studijním programu.