Studijní programy

Komunikační technika

Studijní program: B0714A060022
Forma: prezenční
Typ studia: bakalářský
Udělovaný titul: Bc.
Standardní doba studia: 3 roky
Typ programu: akademický
Garant programu: Němec Zdeněk, Ing. Ph.D.

Co tě naučíme?

V oboru komunikačních technologií tě uvedeme do světa elektronických systémů, které se využívají v mobilních sítích, senzorových systémech a všude tam, kde je potřeba přenášet informace. V moderních laboratořích si ověříš funkce mnoha typů přenosových technologií, navrhneš si svoji anténu a budeš analyzovat rádiové signály. To vše bude doplněno potřebným teoretickým základem, který využiješ pro návrh a konstrukci elektronických obvodů, zpracování signálu nebo měření rádiového rušení.

Čím budeš?

Studium je pro tebe příležitostí, jak se v budoucnu uplatnit kdekoliv v oborech využívajících elektronické systémy. Nalezneš uplatnění v mnoha profesích, zejména v odvětví komunikační, automatizační a zabezpečovací techniky. Poskytneme ti kvalitní vzdělání a dovednosti, jež si zaměstnavatelé velmi cení, především kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Sám si pak můžeš vybrat, jestli chceš svoje znalosti dále rozvíjet a stát se inženýrem, nebo jít rovnou do praxe.

Co budeš studovat?

1. ročník
  ZS LS
  Bezpečnost práce v elektrotechnice Elektrotechnika
  Algoritmizace a výpočetní software Principy měření
  Fyzika I Technická dokumentace v elektrotechnice
  Matematika I Fyzika II
  Principy počítačů Matematika II
  Tělesná výchova ZS  
2. ročník
  ZS LS
  Elektrické obvody Antény
  Elektronické součástky Elektronické obvody
  Přenos dat a informací Komunikační technika
  Matematika III Spojité signály
  Programování C Informační zdroje a jejich využívání
  Materiály pro elektrotechniku Mikroprocesorová technika
  Programování řídicích aplikací Simulace elektronických obvodů
    Senzory a měření neelektrických veličin
3. ročník
  ZS LS
  Bakalářský seminář Elektromagnetická kompatibilita
  Diskrétní signály Jakost a spolehlivost systémů
  Komunikační systémy  
  Mikrovlnné prvky a antény  
  Sítě  
  Ročníkový projekt  
  Aplikace mikroprocesorů  
  Konstrukce elektronických zařízení  

 

false

Aplikovaná elektrotechnika

Studijní program: B0714P060001
Forma: prezenční
Typ studia: bakalářský
Udělovaný titul: Bc.
Standardní doba studia: 3 roky
Typ programu: profesní
Garant programu: Pidanič Jan, Ing. Ph.D.

Co tě naučíme?

Moderní aplikace elektroniky, mikroprocesorové a senzorové techniky, automatizace a sítí budou trendem ještě dlouhou dobu. Svoje znalosti budeš ihned ověřovat v koncových aplikacích. Zároveň tě studium provede všemi fázemi vývoje elektronických systémů od návrhu až po výrobu v prototypové a dalších laboratořích,  které jsou vybavené po vzoru nejlepších technologických firem.

Čím budeš?

Součástí studia je semestrální tříměsíční praxe u jedné z našich partnerských firem. Už před dokončením studia tak budeš žádaným odborníkem v technickém oboru s uplatněním v různých odvětvích průmyslu, či u projekčních firem. Studium ti poskytne kvalitní vzdělání a dovednosti z oblastí elektroniky a mikroprocesorové techniky, které jsou široce využívané v jakémkoliv průmyslovém odvětví a službách.

Co budeš studovat?

1. ročník
  ZS LS
  Elektrotechnika 1 Bezpečnost práce
  Základy elektroniky Elektronické obvody
  Algoritmizace Elektrotechnika 2
  Informační zdroje a jejich využívání Mikroprocesorová technika
  Fyzika Aplikace matematiky
  Matematika Tělesná výchova LS
    Technická dokumentace v elektrotechnice
    Základy logického řízení
2. ročník
  ZS LS
  Angličtina pro obory elektro a IT - B1 Angličtina pro obory elektro a IT - B1+
  Aplikace mikroprocesorů 1 Aplikace mikroprocesorů 2
  Elektrická měření Komunikační systémy
  Průmyslové sítě Zpracování signálu a obrazu
  Programování C Senzory a měření neelektrických veličin
  Konstrukce elektrických zařízení Bezdrátové sítě
  Programování Java Základy automatizace
3. ročník
  ZS LS
  Angličtina pro obory elektro a IT - B2 Bakalářská práce
  Odborná praxe Bakalářský seminář
  Semestrální projekt Statistická kontrola kvality
  Mobilní a webové aplikace  
  Základy mechatroniky  

 


 

false

Komunikační a radarové systémy

Studijní program: N0714A060018
Forma: prezenční
Typ studia: navazující magisterské
Udělovaný titul: Ing.
Standardní doba studia: 2 roky
Typ programu: akademický
Garant programu: Filip Aleš, doc. Ing. CSc..

Co tě naučíme?

V oboru komunikací a radarů získáš unikátní znalosti v oblasti detekce a sledování pohybu letadel a dalších druhů objektů, které využiješ pro návrh komunikačních a lokačních systémů a jejich komponent. Seznámíš se s principy určování polohy pomocí satelitních i pozemních navigačních systémů. Znalosti si budeš ověřovat na moderním laboratorním vybavení, které využívají technologické firmy při vývoji a analýze systémů. Během studia se setkáš s mnoha odborníky z praxe, budeš mít možnost zvolit si téma diplomové práce ve spolupráci s firmou nebo podle svého zapojení do výzkumných projektů.

Čím budeš?

Studium ti nabídne široké uplatnění v oboru zabezpečovací a senzorové techniky s důrazem na využití v komunikačních a radarových systémech. Získaná odbornost ti otevře možnosti zaměstnání v technologických firmách zaměřeným na vývoj komunikačních technologií či v oblasti lokalizace/sledování objektů.

Varitanta i pro kombinovanou formu studia!

Co budeš studovat?

1. ročník
  ZS LS
  Anténní systémy AJ pro komunikační a radarovou techniku B2
  Technika rádiových komunikačních systémů Diskrétní komunikační techniky
  Signály a soustavy Systémy určování polohy
  Pokročilé elektronické obvody Číslicové zpracování signálů
  Náhodné signály Zpracování multimediálních signálů
  Mikroprocesory Programovatelné logické obvody
  Zpracování akustických signálů Zpracování obrazu
  Základy umělé inteligence 1 Základy umělé inteligence 2
2. ročník
  ZS LS
  AJ pro komunikační a radar. techniku B2+ Electromagnet. Compatibility & Measurement
  Komunikační technologie Diplomová práce
  Mikrovlnné obvody Diplomový seminář
  Zpracování signálu v digitálních komunikacích Spolehlivost a bezpečnost
  Radarové systémy  
  Digitální signálové procesory  
  Optimalizační techniky pro zpracování multimediálních signálů  
  Strojové vidění  

 


 

false

Elektrotechnika a informatika

Studijní program: P0788D060001
Forma: prezenční
Typ studia: doktorský
Udělovaný titul: Ph.D.
Standardní doba studia: 4 roky
Typ programu: akademický
Garant programu: Kavička Antonín, prof. Ing. Ph.D.

Co tě naučíme?
Studium tohoto programu tě připraví k samostatné tvůrčí práci a řešení složitých vědecko-výzkumných úkolů na základě hlubokých znalostí, jak individuálně, tak i jako členů týmu.

Čím budeš?
Studium tohoto programu tě připraví na pracovní pozice vysoce kvalifikovaného odborníka v oblastech informačních, komunikačních nebo řídicích technologií se zaměřením na teoretický i experimentální výzkum za využití moderních matematických metod a pokročilých výzkumných technik včetně prostředků výpočetní techniky. Budeš rovněž schopen rozvíjet aplikace výsledků výzkumu a zavádět je do praxe. Nalezneš uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu a v průmyslové praxi.

Co budeš studovat?
Stěžejní náplní studia je řešení individuálně vybrané doktorské disertační práce pod vedením zkušeného akademického pracovníka nebo odborníka z praxe. Během studia také absolvuješ stáž na vybraném renomovaném zahraničním akademickém pracovišti a v relevantním podniku z aplikační sféry.

false
Rozšířit fotografii: 
false