Studijní programy

Bakalářský obor "Komunikační a mikroprocesorová technika"

Studijní program:

B2612 – Elektrotechnika a informatika

Forma: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor: 2612R060 – Komunikační a mikroprocesorová technika

Garant oboru:

prof. Ing. Bezoušek Pavel, CSc.

Pro studenty zapsané do 1. ročníku platí od akademického roku 2017/18 nová nabídka předmětů Studijního plánu.

Charakteristika oboru:
Bakalářský prezenční (3 roky) studijní program Komunikační a mikroprocesorová technika je určen pro přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním v elektronickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích se zaměřením na aplikaci mikroprocesorů a počítačů při řízení, kontrole, ovládání i diagnostice elektronických systémů a zařízení.

V rámci bakalářského oboru je možné věnovat se dvěma zaměřením (vlastní volbou povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu od 2. ročníku studia):

  • Komunikační systémy – systémy přenosu dat, sdělovací technika, rádiové komunikační a navigační systémy, základy vysokofrekvenční techniky, elektromagnetická kompatibilita
  • Robotika a aplikace mikroprocesorové techniky – senzorová technika, aplikace mikroprocesorů, základy mechaniky a automatizace, robotika, vývoj řídicích aplikací

Předměty spojené s vybraným zaměřením jsou obsahem předmětů státní závěrečné zkoušky.

Obě zaměření mají společné základní předměty z oblastí: Elektrotechnika, Elektronické součástky, Číslicová technika, Základy programování, Elektrická měření, Digitální zpracování signálů.

Výuka je v obou zaměřeních doplněna o praktická laboratorní cvičení, exkurze nebo možnosti odborné praxe.

Zaměření absolventů je předpokladem pro uplatnění v oblasti komunikační, automatizační a zabezpečovací techniky v profesních oborech:

  • Vývoj a výroba elektronických přístrojů a zařízení počítačové a komunikační techniky
  • Výstupní a technická kontrola, zkušební a měrová střediska
  • Řešení systémů pro zabezpečení objektů, identifikačních a přístupových systémů.

Odborný profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia má dobrý přehled v oblasti obecné elektrotechniky a elektroniky, teoretický základ v matematice a fyzice a dalších vědách. Jeho speciální znalosti se týkají hlavně přenosu a zpracování signálu a informací, a aplikace mikroprocesorů a počítačů při řízení různých procesů, elektronických systémů.

 

false

Magisterský obor "Komunikační a řídící technologie"

Studijní program:

N2612 – Elektrotechnika a informatika

Forma: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Studijní obor: 2612T064 – Komunikační a řídicí technologie

Garant oboru:

prof. Ing. Bezoušek Pavel, CSc.

Charakteristika oboru:
Navazující magisterský prezenční (2 roky) studijní program Elektrotechnika a informatika (N2612), obor Komunikační a řídicí technologie je určen pro absolventy bakalářských studijních programů.

Cílem magisterského studia v tomto oboru je připravit absolventy pro uplatnění ve funkci techniků, vývojových a řídicích pracovníků ve firmách a organizacích, které se zabývají provozem, správou, údržbou, výrobou či vývojem a projektováním komunikační, regulační a automatizační nebo zabezpečovací techniky, ale i v ostatním průmyslu, dopravě a spojích.
Po ukončení navazujícího magisterského studia úspěšnou obhajobou diplomové práce a složením státních závěrečných zkoušek obdrží absolvent titul Inženýr (Ing.).

Odborný profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Komunikační a řídicí technologie má:

  • dobrý teoretický základ v aplikované matematice, teorii pravděpodobnosti, statistice a zpracování dat, teorii komunikace a zpracování signálu
  • potřebné znalosti v elektronice i v analýze a návrhu základních i pokročilých analogových i digitálních elektronických obvodů
  • speciální znalosti podle zvoleného zaměření oblasti komunikačních systémů, řídicích systémů, digitální techniky zpracování signálů
  • přehled v oblastech řízení projektů, řízení jakosti a spolehlivosti a v oblasti ochrany osobních dat a autorských a průmyslových práv
  • schopnost dobré orientace v moderních informačních systémech i v jejich využívání

 

false

Doktorský obor "Informační, komunikační a řídící technologie"

Studijní program:

P2612 – Elektrotechnika a informatika

Forma: prezenční
Standardní doba studia: 4 roky
Studijní obor: 2612R060 – Informační, komunikační a řídicí technologie

Garant oboru:

prof. Ing. Bezoušek Pavel, CSc.

Charakteristika oboru:
Doktorský studijní program je určen pro přípravu specialistů pro vedoucí vývojové a řídící pracovníky v oblastech komunikační, řídicí nebo zabezpečovací techniky v průmyslu, dopravě a spojích. Pro podporu odporné činnosti jsou připravena špičkově vybavená pracoviště zaměřená na komunikační systémy, radarové systémy, analýzu obrazu a zvuku nebo číslicové systémy.

Forma studia je prezenční nebo kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky. Před státní doktorskou zkoušku je nutné vykonat zkoušky minimálně ze 4 předmětů (z nich minimálně 1 základní, minimálně 2 volitelné podle oboru a zaměření disertační práce a 1 cizí jazyk - Angličtina pro vědecké pracovníky formou příspěvku na doktorandské vědecké konferenci s následnou diskusí). Podle doporučení školitele se student doktorského studia zapojuje do výuky, účastní se na řešení vědeckých projektů, má možnost výjezdu na odborné stáže. Po obhajobě disertační práce obdrží absolvent titul Ph.D.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false